Hos os er bespar­elser af ressourcer et emne, der er på tapetet hver dag. Vi bestræber os i alle dele af vores pro­duk­tion og admin­is­tra­tion på at spare på ressourcerne. Vi under­søger jævn­ligt nye metoder til at sikre et lavere for­brug af el, vand, embal­lage og papir. Herun­der arbe­jder vi på at genan­vende mest muligt embal­lage og produktionsmaterialer.

I vores bestræ­belser på hele tiden at ned­bringe vores energi­for­brug, har vi for nylig opti­meret vores belysning. Vi har skiftet ud til LED belysning alle steder hvor det var muligt. Deru­dover har vi udvidet de områder, hvor vi har en automa­tisk tænd-​sluk funk­tion, så der kun er tændt lys, når der er nogen i lokalet.

Vi er vældig til­fredse med LED-​lyset. Det er godt at arbe­jde ved – rent fak­tisk kan vi stort set ikke mærke forskel. Dog sker det, at man må danse en lille dans for at holde lyset tændt hvor vi har automa­tisk slukkefunktion!

Ener­giop­ti­merin­gen sparer os årligt for godt 12.000 kWt, hvilket svarer til 5690 kg CO2. Ifølge Bolius​.dk svarer dette til mere end det dobbelte års­for­brug af en gen­nem­snits­fam­i­lie med to vok­sne og to børn. Det mener vi bestemt er værd at tage med.