EWH BioProduction ApS

EWH Bio­Pro­duc­tions ejer, Erik W. Hansen, er dri­vkraften bag virk­somhe­den. Med en bag­grund som biolog med spe­ciale i bekæm­pelse i spin­demider i æbletræer og erfar­ing inden for kemisk såvel som biol­o­gisk bekæm­pelse af skad­edyr, var det oplagt at starte en virk­somhed inden for dette område.

Virk­somhe­den opstod under navnet Bio­Con­sult­ing i 1992. Erik W. Hansens mål­sæt­ning var at pro­duc­ere nyt­tedyr i Dan­mark, så han kunne levere med kort varsel i Dan­mark. På dette tid­spunkt lå langt størst­ede­len af pro­duk­tio­nen af nyt­tedyr i Hol­land. Med en dansk pro­duk­tion kunne danske gart­ner­ier ser­viceres langt hur­tigere og med konkret og faglig råd­givn­ing og vejledning.

I 1996 skift­ede virk­somhe­den navn til Bio­Pro­duc­tion. Til at starte med foregik pro­duk­tio­nen i et lille kælder­lokale, men ram­merne blev hur­tigt for små og i 1998 fly­t­tede virk­somhe­den til større lokaler.

I takt med en sti­gende pro­duk­tion, større sor­ti­ment og en øget medar­be­jder­stab blev lokalerne hurtigt for små, og I 2000 stod et helt nyt hus klar i Tap­pernøje, designet til at lægge lokaler til Bio­pro­duc­tions pro­duk­tion og hov­ed­parten af administrationen.

I 2006 overgik virk­somhe­den til ApS og antog sit nuværende navn, EWH Bio­Pro­duc­tion ApS. Foru­den fort­sat at ser­vicere vore danske kun­der, eksporterer vi til hele Europa. Vi har egen pro­duk­tion af en række nyt­tedyr til bekæm­pelse af skad­edyr samt hum­lebier til bestøvn­ing. Vore pro­duk­ter og råd­givn­ing benyttes primært i pro­fes­sionelle væk­sthuse, planteskoler, frugt– og bær­plan­tager og vi råd­giver og sæl­ger også nyt­tedyr til hobby, hus og have i Denmark.

Nu, i 2017, er EWH Bio­Pro­duc­tion ApS en af Skan­di­naviens førende virk­somheder inden­for biol­o­gisk bekæm­pelse samt bestøvn­ing, og vi oplever en stadig vækst og sti­gende inter­esse for vores pro­duk­ter fra pri­vate såvel som fra erhvervskunder.

Herudover har vi udvidet vore aktiviteter til Egypten, Vietnam og Kenya.

Vores værdier

For os er det en selvføl­ge­lighed at arbe­jde med bæredygtighed og økologi. Det giver mening at pro­duc­ere nyt­tedyr til bekæm­pelse af skadedyr, fordi vi ikke kender langtidsvirkningerne af den kemiske bekæmpelse.

Vores pro­duk­tion­slokaler er udstyret med et varmegen­vin­d­ingssys­tem, der gen­vin­der op til 85 % af energien. Bygnin­gen er lavet op til iso­ler­ings­stan­dard for at min­imere energi­for­bruget. Vi har og vil fort­sat have fokus på vores energi­for­brug. Vi gen­nemtænker vores pro­duk­tion­s­me­toder, så vi for­bruger fær­rest muligt ressourcer og det er noget, der er på dag­sor­de­nen hver dag.

Vi tænker langsigtet – også i forhold til vores medar­be­jdere. Vi har et fælles mål, vi skal nå, og det kræver, at vi arbe­jder sam­men og passer på hinan­den. Vi arbe­jder kon­tin­uerligt på at opti­mere pro­duk­tio­nen og vores arbe­jds­forhold, så vi får det bed­ste ud af hver arbejdsdag.