EWH BioProduction ApS

EWH Bio­Pro­duc­tions ejer, Erik W. Hansen, er dri­vkraften bag virk­somhe­den. Med en bag­grund som biolog med spe­ciale i bekæm­pelse i spin­demider i æbletræer og erfar­ing inden for kemisk såvel som biol­o­gisk bekæm­pelse af skad­edyr, var det oplagt at starte en virk­somhed inden for dette område.

Virk­somhe­den opstod under navnet Bio­Con­sult­ing i 1992. Erik W. Hansens mål­sæt­ning var at pro­duc­ere nyt­tedyr i Dan­mark, så han kunne levere med kort varsel i Dan­mark. På dette tid­spunkt lå langt størst­ede­len af pro­duk­tio­nen af nyt­tedyr i Hol­land. Med en dansk pro­duk­tion kunne danske gart­ner­ier ser­viceres langt hur­tigere og med konkret og faglig råd­givn­ing og vejledning.

I 1996 skift­ede virk­somhe­den navn til Bio­Pro­duc­tion. Til at starte med foregik pro­duk­tio­nen i et lille kælder­lokale, men ram­merne blev hur­tigt for små og i 1998 fly­t­tede virk­somhe­den til større lokaler.

I takt med en sti­gende pro­duk­tion, større sor­ti­ment og en øget medar­be­jder­stab blev lokalerne hurtigt for små, og I 2000 stod et helt nyt hus klar i Tap­pernøje, designet til at lægge lokaler til Bio­pro­duc­tions pro­duk­tion og hov­ed­parten af administrationen.

I 2006 overgik virk­somhe­den til ApS og antog sit nuværende navn, EWH Bio­Pro­duc­tion ApS. Foru­den fort­sat at ser­vicere vore danske kun­der, eksporterer vi til hele Europa. Vi har egen pro­duk­tion af en række nyt­tedyr til bekæm­pelse af skad­edyr samt hum­lebier til bestøvn­ing. Vore pro­duk­ter og råd­givn­ing benyttes primært i pro­fes­sionelle væk­sthuse, planteskoler, frugt– og bær­plan­tager og vi råd­giver og sæl­ger også nyt­tedyr til hobby, hus og have i Denmark.

Nu, i 2017, er EWH Bio­Pro­duc­tion ApS en af Skan­di­naviens førende virk­somheder inden­for biol­o­gisk bekæm­pelse samt bestøvn­ing, og vi oplever en stadig vækst og sti­gende inter­esse for vores pro­duk­ter fra pri­vate såvel som fra erhvervskunder.

Herudover har vi udvidet vore aktiviteter til Tyrkiet, Vietnam og Kenya.

Per 1. april 2023 har Agrobio SL overtaget alle aktiviteter i EWH BioProduction ApS , med henblik på at vi bliver Skandinaviens største producent og distributør af humlebier og nyttedyr.

Vores sortiment er samtidig udvidet til også at indeholde alle produkter fra Agrobio SL, se www.agrobio.es

Vores værdier

For os er det en selvføl­ge­lighed at arbe­jde med bæredygtighed og økologi. Det giver mening at pro­duc­ere nyt­tedyr til bekæm­pelse af skadedyr, fordi vi ikke kender langtidsvirkningerne af den kemiske bekæmpelse.

Vores pro­duk­tion­slokaler er udstyret med et varmegen­vin­d­ingssys­tem, der gen­vin­der op til 85 % af energien. Bygnin­gen er lavet op til iso­ler­ings­stan­dard for at min­imere energi­for­bruget. Vi har og vil fort­sat have fokus på vores energi­for­brug. Vi gen­nemtænker vores pro­duk­tion­s­me­toder, så vi for­bruger fær­rest muligt ressourcer og det er noget, der er på dag­sor­de­nen hver dag.

Vi tænker langsigtet – også i forhold til vores medar­be­jdere. Vi har et fælles mål, vi skal nå, og det kræver, at vi arbe­jder sam­men og passer på hinan­den. Vi arbe­jder kon­tin­uerligt på at opti­mere pro­duk­tio­nen og vores arbe­jds­forhold, så vi får det bed­ste ud af hver arbejdsdag.